Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuální pokyny k návštěvám s účinností od 18.1.2021

Datum publikování: 17.01.2021

Dodatek č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020

Výjimky ze zákazu návštěv stanovené pro Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. s účinností od 18.1.2021

Dodatkem č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020 se s účinností od 18.1.2021 upravují pokyny pro návštěvníky uživatelů na všech odděleních, kdy se tyto návštěvy realizují ve stejném režimu jako pro oddělení D2 a D3. Tímto se tedy mění text následovně:

U uživatelů v izolaci nebo v karanténě z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 nemohou po dobu této izolace nebo karantény návštěvy probíhat, vyjma uživatelů v paliativní péči.

Návštěvy u uživatelů v paliativní péči a v terminálním stavu jsou řešeny zvlášť.

Žádáme všechny osoby, které se chystají na návštěvu do našeho zařízení, aby se nejprve seznámili s tímto Dodatkem č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020:

 1. Pokyny pro návštěvníky uživatelů
 • návštěva se realizuje v čase 09:00 až 21:00 hodin;
 • počet návštěvníků je omezen na maximální počet 2 dospělých osob na 1 uživatele ve stejný čas;
 • délka návštěvy u uživatele je omezena na max. 30 minut;
 • návštěvy probíhají na pokojích uživatelů daného oddělení, na dvoulůžkovém pokoji může ve stejný čas být pouze 1 návštěva;
 • návštěva je povinna po celou dobu návštěvy používat vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu;
 • návštěv si může zakoupit respirátor třídy FFP2 při vstupu na recepci;
 • návštěva může probíhat i na zahradě, a to za použití respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu;
 • po ukončení návštěvy provádí návštěva důkladnou dezinfekci rukou a odchází neprodleně ven z budovy;
 • návštěva vstupuje do zařízení až po slnění níže uvedených podmínek, které zkontroluje pracovník recepce:
  • prokázáním se negativním výsledkem před zahájením návštěvy prostřednictvím POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ne starším než 48 hodin nebo prokázáním se negativním výsledkem RT-PCR vyšetření ne starším než 48 hodin nebo námi vystaveným potvrzení o provedeném POC testu (příloha č. 2 tohoto příkazu) nebo prokázáním se dokladem vystaveným zdravotnickým zařízením o prodělaném onemocnění COVID-19 v době 90 dnů přede dnem návštěvy (originál či ověřená kopie);
  • dezinfekce rukou;
  • tělesná teplota nižší než 37,5 st. C;
  • bezpříznakovost onemocnění COVID-19;
  • vyplnění čestného prohlášení (příloha č. 1 tohoto příkazu).

Odpovědné osoba:    vedoucí sociálního útvaru,   vedoucí ošetřovatelsko-zdravotního útvaru

 1. Pokyny pro návštěvníky uživatelů v paliativní péči a v terminálním stádiu:
 • návštěva se realizuje jen na základě předchozí telefonické objednávky u vedoucího oddělení, vedoucího sociálního nebo vedoucí ošetřovatelsko-zdravotního útvaru s následným potvrzením termínu;
 • návštěva se realizuje v čase od 09:00 do 21:00 hodin;
 • délka návštěvy u uživatele je omezena na max. 30 minut;
 • počet návštěvníků je omezen na maximální počet 2 dospělých osob na 1 uživatele ve stejný čas;
 • návštěva probíhá pouze na pokoji uživatele;
 • návštěva je povinna po celou dobu návštěvy používat vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který je povinna si za účelem návštěvy přinést nebo si jej může zakoupit při vstupu na recepci;
 • po ukončení návštěvy provádí návštěva důkladnou dezinfekci rukou a odchází neprodleně ven z budovy.

Odpovědné osoba:    vedoucí ošetřovatelsko-zdravotního útvaru

 1. Pokyny pro zájemce o testování prostřednictvím POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 v zařízení DPS Kamenec
 • testování je bezplatné;
 • testování probíhá v pracovní dny v době od 10:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin;
 • maximální kapacita testovaných osob je 20 osob denně, není stanoven rezervační systém, recepce vydává každému zájemci po jednom číslu v pořadí 1 – 20;
 • testování probíhá v prostoru ambulance;
 • testování provádí zdravotní pracovník, který je zaměstnancem Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p. o., a který je řádně seznámen s postupy odběru;
 • výsledek testu bude sdělen testované osobě za 30 minut;
 • testovaná osoba je povinna před zahájením odběru předložit vyplněné Čestné prohlášení testované osoby (příloha č. 2 tohoto příkazu), které zároveň slouží jako podklad o provedeném testování a návštěva jej předkládá před realizací návštěvy v DPS Kamenec pracovníkovi recepce;

Provozní opatření:

Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

Během návštěvy i po ní bude místnost větrána.

Odpovědná osoba: vedoucí provozního útvaru

Závěrečná ustanovení

 1. Dodatek č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020 je závazný pro výše uvedené odpovědné osoby a jeho neplnění bude považováno jako neplnění základních povinností zaměstnanců.
 2. Dodatek č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020 musí být zveřejněn na našem WEBU a FB nejpozději do 20. 12. 2020, 08:00 hod.
 3. S Dodatkem č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020 v našem zařízení musí být seznámena příchozí návštěva, když tato návštěva stvrzuje své seznámení na Čestném prohlášení. Odmítnutí návštěvy respektovat pokyny, které jsou předmětem tohoto příkazu ředitele, má za následek nerealizování návštěvy.
 4. Dodatek č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020 musí být prokazatelně projednán se zaměstnanci DpS Kamenec a odpovědnými zaměstnanci za realizaci.
 5. S Dodatkem č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020 musí být prokazatelně seznámeni uživatelé DpS Kamenec.
 6. Odpovědná osoba: vedoucí sociálního útvaru
 7. Dodatek č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020 musí být přístupný zaměstnancům recepce a rodinným příslušníkům uživatelů.
 8. Odpovědná osoba: vedoucí provozního útvaru
 9. Odpovědní zaměstnanci potvrdí podpisem seznámení s obsahem Dodatku č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020.
 10. Náměty pro změnu a doplnění Dodatku č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020 může předložit kterýkoliv zaměstnanec svému vedoucímu zaměstnanci na pracovních poradách.
 11. Originál Dodatku č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020 je uložen na sekretariátě ředitele, kopie je k dispozici v Chytré organizaci.
 12. Účinnost tohoto Dodatku č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020 nabývá dnem 18. 1.2021, od 00:01 hod.
 13. Dodatek č. 1 k Příkazu ředitele č. 12/2020 podléhá namátkovým kontrolám ředitele organizace.

Příloha:

Příloha č. 1 PŘ 122020 Čestné prohlášení – návštěvy

Příloha č. 2 PŘ 122020 Čestné prohlášení testované osoby

Příloha č. 3 PŘ 122020 Seznam odběrových míst

 

V Ostravě dne 15.1.2021

 

Ing. Juraj Chomič, MBA

ředitel organizace