Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Podmínky návštěv v zařízení s účinností od 9.7.2021

Datum publikování: 09.07.2021

Informujeme Vás,

že na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7.6.2021 s č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN platné s účinností od 8.6.2021, a mimořádného opatření ze dne 1. 7. 2021 s č. j. MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN, které s účinností ode dne 9. 7. 2021 stanovuje nové podmínky návštěv v zařízení sociálních služeb pro seniory.

Návštěvu uživatele v našem zařízení lez připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

 • a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
  • za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo
 • d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele;

v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

 Režimová opatření v zařízení:

 • návštěva se realizuje v čase od 09:00 do 21:00 hodin;
 • délka doby návštěvy u uživatele není omezena;
 • počet návštěvníků na 1 uživatele ve stejný čas není omezen;
 • návštěva probíhá v rámci celého objektu včetně zahrady;
 • návštěva vstupuje do zařízení až po splnění níže uvedených podmínek, které zkontroluje pracovník recepce:
 • dezinfekce rukou;
 • tělesná teplota nižší než 37 st. C;
 • bezpříznakovost onemocnění COVID-19;
 • vyplnění čestného prohlášení;
 • předložení dokladu, kopie, sms zprávy, potvrzením nebo čestným prohlášením o naplnění povinnosti výše uvedených podmínek pro vstup do zařízení uvedených v bodech 1) až 7).

Pokyny pro zájemce, kteří podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou (viz bod 5):

 • výsledek testu bude uznaný pouze za podmínek, že bude provedený za přítomnosti zdravotního pracovníka našeho zařízení,
 • termíny přítomnosti zdravotního pracovníka si zájemce domluví přímo se všeobecnou setrou na daném oddělení, a to prostřednictvím telefonní objednávky v rámci běžné pracovní doby od 8:00 do 16:00 hodin na těchto uvedených telefonních číslech: přízemí: 599 505 052, 1. patro: 599 505 034, 2. patro: 599 505 042, 3. patro: 599 505 066, 4. patro: 599 505 023.

Upozorňujeme návštěvníky, že od 1.7.2021 testování POC testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v zařízení NEPROVÁDÍME.

Organizace si vyhrazuje právo netestovat v případě nedostatečného množství testů.

Pro dotazy k průběhu a realizaci návštěv se v  rámci běžné pracovní doby obracejte na vedoucí sociálního útvaru: PhDr. Jarmila Holášková, DiS. – 731 459 248, holaskova@dpd.ovanet.cz

 

Děkuji za Vaši spolupráci, Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel

Cestne-prohlaseni-navsteva-9.7.21