Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Podmínky návštěv v zařízení s účinností od 8.6.2021

Datum publikování: 08.06.2021

Informujeme Vás, že na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021 č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN se mění podmínky návštěv našich uživatelů s účinností od 8.6.2021 v zařízení následovně:

 

Návštěvu uživatele v našem zařízení lez připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
 4. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 5. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 6. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 7. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 8. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 9. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 10. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele;

v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

 Režimová opatření v zařízení:

 • návštěva se realizuje v čase od 09:00 do 21:00 hodin;
 • délka doby návštěvy u uživatele není omezena;
 • počet návštěvníků na 1 uživatele ve stejný čas není omezen;
 • návštěva probíhá v rámci celého objektu včetně zahrady;
 • návštěva vstupuje do zařízení až po splnění níže uvedených podmínek, které zkontroluje pracovník recepce:
 • dezinfekce rukou;
 • tělesná teplota nižší než 37 st. C;
 • bezpříznakovost onemocnění COVID-19;
 • vyplnění čestného prohlášení;
 • předložení dokladu, kopie, sms zprávy, potvrzením nebo čestným prohlášením o naplnění povinnosti výše uvedených podmínek pro vstup do zařízení uvedených v bodech 1) až 7).

Pokyny pro zájemce, kteří podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou (viz bod 5):

 • výsledek testu bude uznaný pouze za podmínek, že bude provedený za přítomnosti zdravotního pracovníka našeho zařízení,
 • termíny přítomnosti zdravotního pracovníka jsou shodné s termíny testování.

Pokyny pro zájemce, kteří mají zájem o testování prostřednictvím POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 v zařízení DPS Kamenec (viz bod 2):

 • testování probíhá v pondělí  a středu od 13:00 – 13:30 a v úterý a čtvrtek od 10:00 – 10:30, v pátek – na základě individuálního objednání u vedoucí ošetřovatelského a zdravotního útvaru Mgr. Moniky Markové mob. 737 238 968, o víkendech a státních svátcích – NETESTUJEME;
 • testování probíhá v prostoru ambulance;
 • test je možno provést 1x za 7 dnů bezplatně (hrazeno zdravotní pojišťovnou pojištěnce), dříve než po 7 dnech za úhradu (250,- Kč za úkon+test);
 • platnost testu je 72 hodin;
 • testování provádí zdravotní pracovník, který je zaměstnancem Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p. o., a který je řádně seznámen s postupy odběru;
 • výsledek testu bude sdělen testované osobě za 15 minut;
 • testovaná osoba je povinna před zahájením odběru předložit vyplněné Čestné prohlášení testované osoby, které zároveň slouží jako podklad o provedeném testování a návštěva jej předkládá před realizací návštěvy v DPS Kamenec pracovníkovi recepce.

Organizace si vyhrazuje právo netestovat v případě nedostatečného množství testů.

Děkuji za Vaši spolupráci, Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel

Čestné prohlášení návštěvy
Čestné prohlášení testované osoby

 

Pro dotazy k průběhu a realizaci návštěv se v  rámci běžné pracovní doby obracejte na vedoucí sociálního útvaru:

PhDr. Jarmila Holášková, DiS. – 731 459 248, holaskova@dpd.ovanet.cz