Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kritéria přijetí

O uzavření smlouvy o poskytování sociální služby – domov pro seniory s čekatelem rozhoduje ubytovací komise dle jednacího řádu, který je schválen ředitelem.

Členy ubytovací komise ustanovuje ředitel organizace. Vždy jsou jimi ředitel, vedoucí sociálního útvaru, vedoucí ošetřovatelského útvaru, vedoucí dotčených oddělení a sociální pracovník.

Ubytovací komise se schází vždy při uvolnění ubytovací kapacity v zařízení nebo při možnosti vyhovět požadavku uživatele na přestěhování.

Ubytovací komise je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny členů.

Při rozhodování se přijímá konsensus. Pokud nedojde ke konsensu, hlasuje se. Při rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas toho, kdo jednání řídí (vedoucí sociálního útvaru resp. zástupce).

O průběhu jednání se pořizuje zápis, a to do 10 dnů od jeho konání. Zápis ověřuje vedoucí sociálního útvaru a podepisují všechny zúčastněné osoby. Zápis provádí sociální pracovník.

Ubytovací komise stanovuje kritéria výběru z pořadníku čekatelů dle požadavků VSÚ, který určuje míru závislosti zájemce na péči, pohlaví zájemce a možnosti mobility dle provozních možností daného oddělení a typu bydlení. VO daného oddělení doporučuje míru orientace a úroveň komunikačních schopností s ohledem na spolubydlícího.

Sociální pracovník předkládá Ubytovací komisi:

  • podaný kontaktní formulář,
  • provedené sociální šetření s přílohou Předpokládaná potřeba péče,
  • aktuální seznam pořadníku čekatelů,
  • informace o charakteru volného místa a spolubydlících.

Ubytovací komise rozhoduje vždy na základě splnění požadovaných kritérií, s přihlédnutím na datum podání žádosti, věk čekatele a urgenci požadavku.