Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Volnočasové aktivity

Trénování paměti

Trénování paměti slouží k procvičení krátkodobé i dlouhodobé paměti a dalších kognitivních funkcí (soustředění, myšlení, pozornost atd.) Rozvíjí také vyjadřovací schopnosti. Trénink probíhá ve skupině utvořené z uživatelů s podobnými schopnostmi.

Aktivita začíná společnou orientací v čase. Pracovník motivuje uživatele k připomenutí si aktuálního data, kdo slaví svátek a jaká zajímavá výročí na daný den připadají. Následuje vlastní tematicky zaměřený program skládající se z nejrůznějších typů cvičení, která jsou zaměřená například na tyto oblasti: procvičení krátkodobé a střednědobé paměti, výbavnost slov a pojmů, schopnost logického uvažování, procvičení dlouhodobé paměti, reminiscenční prvky, podpora komunikace a další.

Zooterapie

Nejčastěji se jedná o canisterapii, která probíhá v rámci individuálních nebo skupinových návštěv. Vždy se jedná o certifikované psy a průvodce pro výkon canisterapie. V rámci canisterapie se užívá i terapeutický textilní pes, který se uživateli nabízí pro překlenutí fáze odloučení po canisterapii. Canisterapie je především zaměřena na posílení psychiky a duševní rovnováhy. Jejím hlavním smyslem je pozvednutí kvality života seniora a obecná aktivizace. Tuto aktivitu může provádět pouze kvalifikovaný terapeut.

Další terapií prostřednictvím certifikovaných koček se v DPS Kamenec realizuje prostřednictvím felinoterapie.

Jedná se o léčebný kontakt mezi člověkem a kočkou, neboli psychosociální a rehabilitační metodu podpory zdraví využívající pozitivního působení kontaktu člověka s kočkou, poskytující motivační podněty k uzdravení, odpočinku či stabilizaci organismu.

Na každém patře a na zahradě jsou ZOO koutky. Uživatelé se podílejí na péči o ně (pomoc při čištění, krmení aj.). Kontakt se zvířátky je velmi specifický a má mnoho pozitivních účinků na psychický stav uživatelů (zejména u osob trpících demencí). Aktivita může být spojena s reminiscencí, tréninkem paměti aj. U každého ZOO koutku je podrobný popis zvířátka, který obsahuje: jeho název, jméno, obecné informace o živočišném druhu a co má dané zvířátko rádo a naopak.

Psychoterapie

Psychoterapie probíhá pouze v individuálních setkáních s uživatelem. Jedná se o integrativní přístup k uživateli, jehož prostřednictvím dochází k uvolnění tenze uživatele, k abreakci emocí, k posílení duševního zdraví a vyrovnání se s nastalou situací formou řízeného, empatického rozhovoru, autogenního tréninku, řízené relaxaci nebo autogenního tréninku. Tuto aktivitu může provádět pouze kvalifikovaný terapeut.

Snoezelen

Snoezelen terapie je poskytována v individuální nebo skupinové formě. Je realizována formou mobilního snoezelenu nebo v relaxační místnosti zvané „Snoezelen“. Cílem snoezelen terapie je vytvoření prostředí, které je naprosto odlišné, zážitkové, neočekávatelné. Výsledkem pobytu nebo stimulace je dosažení zpětného efektu pozitivního rázu, vytvořeného pozitivními emocemi, pohodlím, odpočinkem, uspokojením vlastních potřeb, nenucená radost a vyrovnanost uživatele. Terapie snoezelenu má vycházet z potřeb a požadavků klienta, z jeho biografie nebo ročního období.

Bazální stimulace – stimulace optická, auditivní, orální, olfaktorická, taktilní

Bazální stimulace jako koncept péče o uživatele je aplikována do obslužné péče o uživatele, zejm. v oblasti hygieny, polohování, zklidňujících masáží a stimulací. Ostatní stimulace podporující smysly uživatele jsou realizovány na podnět koordinátora bazální stimulace, který svůj požadavek na spolupráci s PSS VČA směruje na PSS VČA nebo VO.

Konceptu bazální stimulace a jeho využití v praxi DPS Kamenec se věnuje samostatná metodika.

Smyslová aktivizace

Při práci se smyslovou aktivizací může jako základ posloužit práce s autobiografickým dotazníkem a individuální plán uživatele, kde PSS VČA zjistí to nejdůležitější o uživateli včetně jeho běžných zvyků, návyků, rituálů aj.

PSS VČA věnují pozornost zejména individuálním potřebám a orientují se na rituály jednotlivých ročních období. Při práci v různých ročních obdobích je tedy vhodná práce s materiály, které jsou obvykle k nalezení mimo zařízení, ale uživatelé k nim nemají běžně přístup. Je tedy kladen důraz na větší angažovanost a všímavost u PSS VČA ohledně věcí a materiálů běžného dne, které by se daly použít při smyslové aktivizaci (kočičky, květy stromů na jaře, sezónní ovoce, pampelišky, spadané listí, šípky aj.).

Smyslová aktivizace pak umožní uživatelům zlepšit nebo zachovat orientaci v čase a místě, trénovat slovní zásobu (hledáním vhodných slov), zlepšit jemnou a hrubou motoriku, celoživotně se učit a trénovat dovednosti všedního dne a tím docílit pocitu radosti ze života.

Při práce s tzv. skupinkami uživatelů probíhá tato činnost bez časového omezení. Délku aktivity přizpůsobí pracovníci uživatelům, dle jejich zpětné vazby.

Smyslová aktivizace může probíhat i prostřednictvím mobilních snoezelenů, relaxační místnosti na oddělení D4 nebo v relaxačních zónách, které jsou vytvořeny na některých odděleních.

Reminiscence

Pro zachování, či zlepšení kognitivních funkci seniorů slouží metoda reminiscenční terapie, při které se využívá vzpomínek na události nebo zážitků z minulosti, které mají pro uživatele velký význam. Je realizována:

1) individuálně formou rozhovoru s uživatelem především za pomoci fotografií uživatele. Ideální je, když uživatel nastupuje do zařízení s tzv. krabičkou vzpomínek, která může být utvářena z nejrůznějších předmětů. Tato krabička vzpomínek se realizuje ve spolupráci se sociálním pracovníkem před a při nástupu, vedoucím oddělením a koordinátorem PSS VČA. Rovněž je možné fotografie uživatele instalovat do jeho pokoje prostřednictvím nástěnky nebo police.

2) skupinově formou tematických sezení.Tato forma bývá nejčastěji plynule zapojována do jiných aktivit – např. při tréninku paměti, při aktivitě Na slovíčko, při Kuchyňce aj.

Pro podpoření reminiscence je na oddělení D1 vybudována Retromístnost s kuchyňkou, která slouží pro individuální nebo skupinovou činnosti.

Reminiscenci lze realizovat i prostřednictvím terapeutické panny formou reminiscenční nebo projektivní technikou, působí jako prostředek snižování agrese a napětí u uživatele. Terapeutická panna může pomáhat také jako nenásilný komunikační prostředník, navozuje příjemné pocity blízkosti, důvěry. Tato terapie se používá po předchozím doporučení vedoucího oddělení. K panně je k dispozici tlukoucí srdíčko a na každém oddělení je min.
1 ks panny. Žádoucí je, aby panny byly oblékány a česány samotnými uživateli.

Ergoterapie

Cílem ergoterapie je umožnit uživatelům zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a aktivitách volného času. Ergoterapie, která je aplikována u uživatelů z důvodu onemocnění, úrazu nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu za účelem opětovného získání soběstačnosti je v dikci zdravotního a ošetřovatelského útvaru a není zahrnuta do této směrnice. Tato směrnice řeší ergoterapii jako prostředek podpory soběstačnosti v důsledku stárnutí.

Ergoterapie je realizovaná skupinově nebo individuálně pracovníkem zdravotně-  ošetřovatelského útvaru a PSS VČA, kteří spolu vzájemně spolupracují a doplňují se.