Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kvalita

Kvalita poskytovaných služeb je pro nás velmi důležitá a pro zjištění její úrovně, máme zavedené interní a externí nástroje.

Jednou ročně provádíme písemné vyhodnocení naplňování veřejného závazku DPS Kamenec ve spolupráci všech útvarů organizace, a to prostřednictvím:

 • naplňováním individuálních plánů uživatelů,
 • naplňování plánů péče uživatelů,
 • dotazníků spokojenosti uživatelů,
 • dotazníků spokojenosti spolupracujících osob,
 • dotazníků spokojenosti zaměstnanců,
 • analýzy podnětů ke kvalitě poskytované služby,
 • analýzy počtu a příčin pádů uživatelů,
 • analýzy počtu a příčin dekubitů uživatelů,
 • naplňování nutričního standardu,
 • statistiky obložnosti,
 • statistiky cílové skupiny,
 • a dalších analýz, statistik, zpráv a aktivit, které směřují ke zvyšování kvality poskytované služby uživatelům a vytváření příjemného pracovního prostředí zaměstnancům.

Pro měření míry kvality využíváme tyto externí nástroje: Značku kvality, E-Qalin, Audity kontinence uživatelů a opakované Supervize v oblasti Bazální stimulace.

Domov získal za kvalitní vybavení multismyslové místnosti v rámci konceptu Snoezelen nový certifikát Snoezelen – MSE místnost. Domov, který poskytuje v regionu sociální služby seniorům, je už mimo jiné držitelem certifikátů Ceny kvality v sociální péči, Značky kvality i držitelem certifikátu Pracoviště bazální stimulace.

Domov pracuje s konceptem Snoezelen již od roku 2012, kdy byli v této terapii proškoleni první pracovníci a byla vybudována speciální místnost různými technickými pomůckami pro zrakovou, sluchovou, čichovou, taktilně haptickou a chuťovou stimulaci. Klientům je tak nabízeno prostředí, které vytváří pocit klidu, pohody, uvolnění a nabízí možnost stimulace nebo relaxace. Odborně proškolený personál se snaží pobyt v této místnosti zaměřovat i na zájmy a záliby našich klientů v rámci Biografického modelu péče. Snoezelen koncept je doplněn i různými smyslovými kouty v rámci budovy zařízení a čtyřmi mobilními snoezeleny, které mohou multismyslový zážitek zprostředkovat i imobilním klientům přímo na jejich pokojích.

Koncept Snoezelen-MSE je považován za původní volnočasovou aktivitu, která je propracována jako podpůrná edukační metoda s důrazem na vzdělávání formou zkušeností. Svým rozvojem se tato aktivita stala terapeutickou metodou, jež má svůj řád, systém i pravidla. Podmínkou úspěšné terapie ve Snoezelen-MSE je vybudování vhodného prostředí, osobní nasazení, adekvátní znalosti o konceptu, individuální a empatický přístup. Snoezelen-MSE je určen pro všechny věkové skupiny a typy zařízení. V ČR se uplatňuje především v zařízeních škol, nemocnic, domovů pro seniory a dětských domovů.